Pellematic Condens

Kondenspannan Pellematic Condens sätter nya standarder. Med sin banbrytande Condens-teknik gör pannan det möjligt att använda kondenseringsteknologi i vilket värmesystem som helst: Den innovativa pelletspannan kan också installeras flexibelt vid högre returtemperaturer, som ofta är fallet i renoveringsprojekt.

 

Kompakt, mycket effektiv pelletspanna

Verkningsgrad upp till 107,3%, en kompakt design med ett litet fotavtryck och det intelligenta arrangemanget av alla anslutningar gör Pellematic Condens till en unik enhet. Den är mycket effektiv och tar lite utrymme vilket kännetecknar en ny generation pelletspannor.

Nyhet! Från september 2020 finns Pellematic Condens också i de nya effekterna 22, 25, 28 och 32 kW!

Priser från 12 000 € inkl moms (Pellematic Condens 10 kW utan kringutrustning).

Rekordhög verkningsgrad

Mycket kompakt

Modulerande panntemperatur

Fem olika storlekar

Vi vill presentera en ny dimension av pelletskondenseringsteknologi

 

Tack vare det helt nya konceptet med kondenseringsteknologi är Pellematic Condens världens första pelletskondenspanna som kan integreras i alla värmeleveranssystem. Det behövs ingen bufferttank heller.

 

Den kompakta designen, pannan tar inte mera utrymme än ett kylskåp, och det genomtänkta och flexibla arrangemanget av alla anslutningar gör det möjligt att anpassa den till alla pannrum.

 

Med kondenseringsteknologi förstås att restvärmen som finns bunden i rökgaserna från förbränningen av pelletsen tas till vara. Värmesystem med kondensteknik tar därför till vara nästan all energi som finns i rökgasen. Denna ytterligare fördel, på cirka 16,3% för pellets, är på samma gång energibesparingar som är möjliga med kondenseringsteknologi. Till exempel uppnår kondenspannor som Pellematic Condens verkningsgrader på upp till 107,3%.

Bättre förbränning

Den unika förbränningstekniken utvecklad av ÖkoFEN möjliggör mycket effektiv förbränning med låga utsläpp tack vare de tre huvudkomponenterna: flersegmentbrännarplattan, förbränningskammarsensorn och vakuummätaren.

Kondenseringsteknologi

Revolutionerande kondenseringsteknologi ligger i hjärtat av Pellematic Condens. Kondenspannor förbrukar mindre pellets vilket sparar upp till 15% i uppvärmnings-kostnader.

Kan utrustas med Stirlingmotor

Pellematic Condens kan också utrustas med eReady-paketet för eftermontering av en Stirling-motor. 600 watt elektrisk och 9 kW värmeeffekt (13 kW topplast) är idealiska för enfamiljshus. Då kan man producera el och värme året runt från pellets.

Mycket kompakt

Med dimensioner på bara 72 x 73 cm är Pellematic Condens en av de mest kompakta pelletspannorna på marknaden. I kombination med ett intelligent arrangemang av alla anslutningar passar Pellematic Condens i praktiskt taget alla pannrum.

Glidande temperatur

Med en förbränningskammare och en kondenserande värmeväxlare, båda tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål, kan Pellematic Condens sänka pannans temperatur till så låg som 28 ° C. Följaktligen går systemet mer ekonomiskt och effektivt än konventionella pelletspannor.

Rekordhög effektivitet

Ännu högre effektivitet. Den senaste generationen kondenseringsteknik gör det möjligt. Pellematic Condens uppnår emellertid också en absolut förstklassig 98,7% i konventionellt kalorivärde-läge.

Installationsexempel

Pellematic Condens med vakuum-transport av pellets från en Flexilo textil-silo.

Pellematic Condens med manuell påfyllning av pellets.

Pellematic Condens med vakuumtransport från lagerrum.

Kondensteknologi

 

Pelletspannor med kondenseringsteknologi utnyttjar också restvärmen i rökgaserna. Denna ytterligare värmevinst är också energibesparingen som möjliggörs genom kondenseringstekniken. Den nya generationen av pelletsvärmesystem med kondenseringsteknologi är följaktligen särskilt ekonomisk och energieffektiv.

 

 

Hur fungerar kondensationstekniken?

 

Vid normal förbränningen av pellets går vatten upp i ånga i rökgasen och försvinner oanvänd genom skorstenen. Det är just denna vattenånga som kyls ned under kondensationstemperaturen med kondensationstekniken. Denna process ger ett flytande kondensat som i sin tur frigör värme under omvandlingen. Denna ytterligare värme matas in i värmesystemet.

 

Värmesystem med kondensationsteknik utnyttjar nästan all energi som finns i avgaserna från förbränningen av pellets. Denna extra fördel på cirka 16,3% med pellets är samtidigt energibesparingen som görs möjlig genom kondensationstekniken. Detta sparar pengar. Detta gör att kondenspannor som Pellematic Condens kan uppnå verkningsgrader upp till 107,3%.

 

Kondensationen ger en naturlig rengöring av rökgasen – utsläppsnivåerna är därför betydligt lägre än de lagliga gränserna. Pelletspannor med kondensationsteknik uppnår en minskning av partikelutsläpp på 40–50% jämfört med konventionella pannor. Moderna pelletspannor är därför inte jämförbara på något sätt med gamla vedpannor varken vad gäller utsläpp eller verkningsgrad. En kondenspanna hjälper inte bara till att sänka energikostnaderna utan skyddar också miljön och klimatet.

 

Förutsättningar för installation av en kondenspanna:

En korrosionsbeständig skorsten
Returtemperaturer på ca. 30–40 grader ger den bästa verkningsgraden
En dränering för det utmatade kondensatet

 

Sätt att mäta energiinnehåll i bränsle

 

 

Nettovärmevärde

 

Nettovärmevärde definieras som den termiska energin som frigörs under förbränningen och efterföljande kylning till den initiala temperaturen för den brännbara blandningen, varigenom förbränningsvattnet är i form av ånga. Bränslens nettovärde för bränslen som är rika på väte är därför betydligt lägre än deras bruttovärde.

 

 

Bruttovärmevärde

 

Bruttovärmevärdet hos ett bränsle beskriver den termiska energin som frigörs under förbränning och efterföljande kylning av förbränningsgaserna och deras kondens till 25 grader Celsius. Den stora skillnaden jämfört med nettovärmevärdet är inkluderingen av den energi som frigörs genom kondensering av eventuell producerad vattenånga.

 

Bruttovärmevärde = nettovärmevärde + latent kondensvärme

 

 

Verkningsgrad

 

Verkningsgraden beskriver hur mycket av ingångsenergin som faktiskt används. Våra ÖkoFEN-pelletspannor fungerar mycket effektivt, utnyttjar energiinnehållet optimalt och kan värma mycket effektivt med pellets.
Verkningsgraden hos våra moderna pelletspannor överstiger till och med 100%. För att möjliggöra jämförbarhet med alla andra pelletspannor på marknaden är beräkningen baserad på nettovärmevärdet – detta är den aktuella tekniken enligt EN 303-5. (Om bränslets bruttovärmevärde används som referensvärde är naturligtvis verkningsgrad över 100% fysiskt omöjligt.)